ANALIZA INFORMAȚIILOR
„Nu ai nevoie să cunoști viitorul. Trebuie doar să fii pregătit pentru el.” (Pericle)

Prevenirea criminalității prin optimizarea situației de mediu

   
Reprezintă un mod de abordare a unei probleme ce prezintă interes tactic sau strategic pentru instituțiile de impunere a legii, care își propune să identifice condițiile de mediu și oportunitățile pe care aceste condiții le oferă pentru comiterea unor incidente, încercând să reducă ori să elimine aceste oportunități prin redefinirea condițiilor favorizante care le determină. 

Acest proces are la bază utilizarea elementelor de mediu pentru a: 
- controla accesul în zone sau locații care prezintă vulnerabilități; 
- furniza oportunități de a observa și a fi observat; 
- defini elementele proprietății și încuraja întreținerea teritoriului, respectiv creșterea gradului de folosire al acestuia de către colectivitățile umane existente pe această suprafață. 

Prevenirea criminalității prin optimizarea situației de mediu nu reprezintă o abordare uzuală din punct de vedere al teoriilor privind criminalitatea sau din punct de vedere al activității specifice de impunere a legii, întrucât ea este axată pe aspecte vizând elemente componente ale mediului înconjurător și pe caracteristici ale locurilor de interes pentru activitatea acestor instituții. 

Cu toate că este diferită de celelalte teorii, ea prezintă suficiente similarități ca cele care vizează direct și exclusiv problemele de natură tactică sau strategică, deoarece: 
- ia în considerare o gamă mai mare de probleme, nu doar cele ocazionate de apariția sau existența criminalității; 
- necesită o analiză sistematică a incidentelor, a condițiilor și factorilor care constituie oportunități pentru săvârșirea faptelor de natură ilegală; 
- rezultatele sunt concretizate într-un set de programe sau strategii cu orientare proactivă și care sunt adaptate problemei sau locației ce prezintă interes operativ pentru instituția de impunere a legii. 

Studiile efectuate în acest domeniu au scos în evidență următoarele: 
- incidentul este caracterizat ca un eveniment singular, situațional și specific; 
- modul de distribuție al faptelor este în legătură cu folosirea terenului și a rețelei de transport; 
- suspecții profită de facilitățile zonei și comit infracțiuni în locuri pe care le cunosc foarte bine și pe care le pot „controla” în concordanță cu scopul urmărit; 
- oportunitățile se ivesc cel mai adesea la sfârșitul zilei de lucru sau a activităților cu alt specific (divertisment, cumpărături etc.); 
- locațiile în care se înregistrează incidente sunt adesea neobservate sau nesupravegheate. 

Prevenirea criminalității prin optimizarea situației de mediu încearcă să reducă ori să elimine oportunitățile de comitere a unor fapte/ incidente de natură infracțională prin redefinirea funcționalității diferitelor elemente aparținând locațiilor, infrastructurilor sau terenurilor pe care sunt situate, a mediului care le înconjoară, precum și adaptarea modului în care acestea sunt utilizate. 

Aceste schimbări sunt orientate în vederea îndeplinirii următoarelor obiective: 
1. Controlul accesului, prin crearea atât a unor bariere formale cât și informale pentru supravegherea deplasărilor (intrare, ieșire, mișcare în spațiul delimitat), cu scop de a depista, identifica și monitoriza persoanele care aparțin unei zone, cărora le este sau nu permis să se afle într-o locație, cât timp ar trebui să staționeze într-o anumită arie etc. 

Câteva exemple de bariere pot fi următoarele: garduri naturale, artificiale, linii de arbori, căi de acces și rute de ocolire delimitate, garduri ornamentale, porți, uși, anunțuri cu categoriile de entități cărora le este permis accesul, coduri de culori pentru diferențierea categoriilor de personal și a permiselor/restricțiilor de acces etc., toate acestea necesitând a fi suplimentate cu sisteme de închidere, alarme și personal de pază anume desemnat. 

2. Folosirea avantajelor mediului existent de a furniza oportunități de observare bidirecțională (a vedea/a fi văzut) sau crearea artificială a acestor condiții, în scopul: 
- Sporirii posibilității de a observa clădiri sau locuri deschise (parcări); 
- Creșterii câmpului vizual asupra zonelor perimetrale și a drumurilor interioare; 
- Creării facilităților de a putea observa dintr-o parte în alta a anumitor clădiri sau zone ori a vizualizării diferitelor sectoare situate în interiorul clădirilor. 

Aceste avantaje pot fi create sau puse în evidență folosind de exemplu: 
- Iluminat îmbunătățit; 
- Ferestre care să permită vederea dintr-o parte în alta a clădirilor, sectoarelor, zonelor sau observarea din exterior în interior și viceversa; 
- Orientarea arhitectural-urbanistică a construcțiilor ori infrastructurilor noi cu scop de a crea vederi panoramice sau de a elimina așa-numitele unghiuri „moarte”; 
- Selectarea speciilor de arbori și vegetație; 
- Amplasarea sistemelor de supraveghere video perimetrale și a pazei umane. 

3. Definirea elementelor proprietății și încurajarea întreținerii teritoriului, respectiv creșterea gradului de utilizare al acestuia de către colectivitățile umane constituite pe această suprafață. 

Acest obiectiv poate fi îndeplinit cu ajutorul următoarelor acțiuni: 
- Plantarea de arbori și vegetație special selectată pentru specificul zonei de interes; 
- Amplasarea semnelor de avertizare și informare cu privire la accesul în anumite zone; 
- Menținerea în bună stare a clădirilor nelocuite, aleilor, grădinilor, aspect ce arată preocupare asupra întreținerii infrastructurii și mediului și faptul că aceste elemente sunt observate și vizitate periodic. 

Optimizarea situației de mediu reprezintă un concept de prevenire a criminalității care este focalizat pe recomandări privind amenajarea condițiilor mediului în care se desfășoară activitatea grupurilor sau colectivităților umane, nu pe furnizarea de soluții specializate de pază sau securitate. 

El este un efort colectiv, de echipă, ce are la bază o analiză de tip SARA, descrisă în lucrarea „Intelligence: o nouă revoluție”, analiză ale cărei etape vor consta în esență în următoarele: 
1. Scanarea 
- Identificarea, definirea și investigarea unei probleme existente sau emergente; 
- Stabilirea persoanelor cheie sau a grupurilor ce ar trebui implicate în rezolvarea problemei; 
- Crearea unui plan care să cuprindă desfășurările activităților din cadrul procesului de rezolvare a problemei. 
2. Analiza 
- Întâlniri cu persoanele cheie sau grupurile mai sus menționate în vederea stabilirii obiectivelor analizei; 
- Colectarea și analiza datelor și informațiilor referitoare la problemă, inclusiv emiterea unei ipoteze cu privire la ce anume a cauzat problema; 
- Evaluarea conexiunilor sau relațiilor existente între problemă și condițiile mediului în care aceasta se manifestă. 
3. Răspunsul 
- Stabilirea obiectivelor de îndeplinit ca urmare a implementării conceptului de prevenire a criminalității prin optimizarea situației de mediu și a măsurilor necesare de întreprins pentru atingerea acestor obiective; 
- Evaluarea fezabilității implementării acestui concept prin prisma factorilor sociali, politici, legislativi, financiari sau tehnologici; 
- Stabilirea indicatorilor de evaluare a succesului măsurilor întreprinse. 
4. Evaluarea 
- Aprecierea și monitorizarea progreselor făcute prin intermediul indicatorilor de succes stabiliți în etapa nr. 3; 
- Stabilirea oportunităților repetării analizei în situația în care înregistrăm eșecuri sau apar probleme noi. 

Unul dintre aspectele sensibile ale aplicării acestui concept de prevenire îl reprezintă tabloul datelor și informațiilor ce trebuie colectate pentru a putea fi analizate în scopul efectuării unei evaluări a situației de mediu. 

Astfel, în timp ce criminalitatea, sentimentul de frică sau nesiguranță și victimizarea sunt elemente de natură critică cu privire la care este necesar să cunoaștem date amănunțite, o evaluare a situației de mediu necesită inclusiv colectarea unor informații care nu sunt strict referitoare la criminalitate sau nu aparțin domeniului de impunere a legii, cum ar fi cele privind utilizarea terenului și zonarea urbanistică, dinamica și volumul traficului pietonal și al mijloacelor de transport etc. 

Dintre categoriile de date și informații ce pot fi colectate în vederea evaluării situației de mediu, a întocmirii unei analize și a elaborării unor recomandări de acțiune, enumerăm următoarele: 
- Date referitoare la tipul, volumul, dinamica, distribuția spațio-temporală și trendul criminalității, precum și modurile de operare asociate; 
- Caracteristici socio-demografice ale populației comunității sau colectivității afectate de problemă; 
- Relațiile de natură instituțională și organizațională între entitățile de tip persoană juridică ce au sediul sau își desfășoară activitatea pe teritoriul vizat; 
- Folosirea terenului, zonarea urbanistică, aspecte de ordin imobiliar, atractivitatea zonei pentru dezvoltatori, rezidenți sau turiști; 
- Rețele de transport și sisteme de tranzit sau transfer, volumul și dinamica traficului rutier și pietonal, aspecte privind cursele ilegale de autovehicule; 
- Elemente privind victimizarea (raportate sau nu), frica sau nesiguranța indusă (unde anume și din ce motive), atitudini referitoare la calitatea vieții în mediul perturbat de apariția problemei, genuri și tipuri de activități zilnice, săptămânale, lunare, sezoniere; 
- Aspecte desprinse din observații la fața locului ce vizează vagabondajul, migrația, vandalismul, fenomenul graffiti, consumul de alcool în public, comercializarea de droguri sau substanțe etnobotanice, existența unor găști, cu accent pe distribuția spațio-temporală a acestor activități și pe caracteristicile persoanelor implicate; 
- Auditări de siguranță și securitate cu privire la caracteristici ale clădirilor și zonelor de amplasare a acestora, ale zonelor de proximitate, măsurilor de protecție fizică, juridică, legală și a celor procedurale. Scopul evaluării situației de mediu este constituit din două elemente: 
- Necesitatea de a defini cu precizie problema apărută/depistată/ identificată; 
- Cristalizarea rezultatelor privind analiza datelor și informațiilor referitoare la dispunerea locațiilor, obiectivelor de interes sau a celor vizând zona de proximitate. 

Succesul demersurilor analitice necesare aplicării acestui concept va depinde de trei condiții, prezentate în continuare: 
1. Necesarul de date și informații va fi determinat de circumstanțele mediului analizat și de natura problemei generate de criminalitatea existentă sau emergentă. O mare parte dintre aceste date sunt disponibile deja în sursele închise sau deschise de informare, însă unele vor putea fi obținute și prin desfășurarea unor interviuri, sondaje, observări, auditări privind siguranța și securitatea unor locații, zone de proximitate etc. 
Putem întâlni câteva scenarii posibile în funcție de care ar fi necesar să adaptăm strategia de colectare a datelor și informațiilor necesare, după cum urmează: 
- Un gen de problemă care se petrece la o singură locație ce prezintă atractivitate din punct de vedere al unui tip specific de criminalitate (vandalismul sau folosirea graffiti într-o unitate de învățământ, tâlhăriile asupra persoanelor care folosesc un anumit bancomat a cărui dispunere oferă condiții favorizante pentru desfășurarea unor activități infracționale); 
- Un gen de problemă determinat de criminalitatea înregistrată la un anume tip de locație (furturi sau distrugeri la magazine comerciale de mici dimensiuni, supravegheate necorespunzător, situate pe raza unor cartiere); 
- Un tip specific de criminalitate limitat ca manifestare la o arie geografică sau administrativă definită (centre turistice, zone cu obiective de divertisment etc); 
- O problemă generată de infracționalitatea ce are ca obiectiv rezidenții și afacerile care se derulează sau își au sediul într-o arie geografică sau administrativă particulară; 
- Probleme generate de rezultatul măsurilor de redefinire a funcționalității elementelor de infrastructură și a mediului care le înconjoară. 

2. Cantitatea de informații ce poate fi colectată și analizată variază în funcție de intervalul de timp alocat pentru efectuarea analizei și elaborarea recomandărilor de acțiune. 

3. Resursele destinate ca suport, cum sunt sprijinul managementului instituțional și elementele de finanțare și logistică trebuie să fie disponibile integral și permanent pentru a putea fi accesate în cadrul desfășurării activității de analiză. 

Prevenirea criminalității prin optimizarea situației de mediu este eficientă atunci când sunt implicate și persoanele sau grupurile/colectivitățile asupra cărora problemele generate de criminalitate acționează și produc efecte, experiența demonstrând că au fost înregistrate rezultate optime atunci când echipa de analiză a colaborat cu reprezentanți din rândul colectivităților implicate, fie ei persoane fizice sau persoane juridice.